brucca
brucca Wörterbuch
中德桥词典
Online-Wörterbuch Deutsch ↔ Chinesisch
在线德语词典 — 在线德汉词典和在线汉德词典
IMEUmlaute
Blitz
PD
DCS
CP
Historie
HD
HC
IP
IR
LU
Abk
Tipps
Reg
Anme
汉字简繁体转换

Vorladen

Pinyin-Tabelle: Index der chinesischen Schriftzeichen nach der Aussprache
汉语拼音检字表

Diese Pinyin-Tabelle ist der Pinyin-Index für das Wörterbuch Chinesisch - Deutsch. Während man mit diesem »Pinyin-Index« im brucca Wörterbuch nur chinesische Schriftzeichen findet, die im modernen Chinesischen noch gebräuchlich sind, listet der »Radikal-Index« vom brucca Wörterbuch fast alle chinesische Schriftzeichen auf, einschließlich vielen veralteten Schriftzeichen.

以下汉语拼音表是中德桥在线汉德词典的汉语拼音检字表。在《中德桥词典》的本『汉语拼音检字表』中,仅列出在现代汉语中使用的汉字。在本词典的另一检字表即『汉字部首检字表』中,列出几乎所有汉字,包括大量在现代汉语中已经不再使用的汉字。

Erster Buchstabe der Pinyin-Silbe 拼音首字母

ABCDEFGHJKLM
NOPQRSTWXYZ

- A

- ā á à

- āi ái ǎi ài

- ān ǎn àn

- āng áng àng

- āo áo ǎo ào

-

- B

- ba bā bá bǎ bà

- bāi bái bǎi bài

- bān bǎn bàn

- bāng bǎng bàng

- bāo báo bǎo bào

- bei bēi běi bèi

- bēn běn bèn

- bēng béng běng bèng

- bī bí bǐ bì

- biān biǎn biàn

- biāo biǎo biào

- biē bié biě biè

- bīn bìn

- bīng bǐng bìng

- bo bō bó bǒ bò

- bǔ bù

-

- C

- cā cǎ

- cāi cái cǎi cài

- cān cán cǎn càn

- cāng cáng

- cāo cáo cǎo cào

- cè

- cēn cén

- cēng céng cèng

- chā chá chǎ chà

- chāi chái

- chān chán chǎn chàn

- chāng cháng chǎng chàng

- chāo cháo chǎo chào

- chē chě chè

- chen chēn chén chěn chèn

- chēng chéng chěng chèng

- chī chí chǐ chì

- chōng chóng chǒng chòng

- chōu chóu chǒu chòu

- chū chú chǔ chù

- chuā

- chuāi chuái chuǎi chuài

- chuān chuán chuǎn chuàn

- chuāng chuáng chuǎng chuàng

- chuī chuí

- chūn chún chǔn

- chuō chuò

- cī cí cǐ cì

- cōng cóng

- còu

- cū cú cù

- cuān cuàn

- cuī cuǐ cuì

- cūn cún cǔn cùn

- cuō cuó cuǒ cuò

-

- D

- da dā dá dǎ dà

- dāi dǎi dài

- dān dǎn dàn

- dāng dǎng dàng

- dāo dáo dǎo dào

- de dē dé

- dēi děi

- dèn

- dēng děng dèng

- dī dí dǐ dì

- diǎ

- diān diǎn diàn

- diāo diǎo diào

- diē dié

- dīng dǐng dìng

- diū

- dōng dǒng dòng

- dōu dǒu dòu

- dú dū dǔ dù

- duān duǎn duàn

- duī duì

- dūn dǔn dùn

- duō duó duǒ duò

-

- E

- é è ě ē

- éi èi ěi ēi

- èn ēn

- er ér èr ěr

-

- F

- fá fà fǎ fā

- fán fàn fǎn fān

- fáng fàng fǎng fāng

- féi fèi fěi fēi

- fén fèn fěn fēn

- féng fèng fěng fēng

- fó

- fǒu

- fū fú fǔ fù

-

- G

- gá gà gǎ gā

- gài gǎi gāi

- gàn gǎn gān

- gàng gǎng gāng

- gào gǎo gāo

- gé gè gě gē

- gěi

- gén gèn gěn gēn

- gèng gěng gēng

- gòng gǒng gōng

- gòu gǒu gōu

- gù gǔ gū

- guà guǎ guā

- guài guǎi guāi

- guàn guǎn guān

- guàng guǎng guāng

- guì guǐ guī

- gùn gǔn

- guó guò guǒ guō

-

- H

- há hà hǎ hā

- hái hài hǎi hāi

- hán hàn hǎn hān

- háng hàng hāng

- háo hào hǎo hāo

- hé hè hē

- hēi

- hén hèn hěn

- héng hèng hēng

- hng

- hóng hòng hǒng hōng

- hóu hòu hǒu hōu

- hú hù hǔ hū

- huá huà huā

- huái huài

- huán huàn huǎn huān

- huáng huàng huǎng huāng

- huí huì huǐ huī

- hún hùn hūn

- huo huó huò huǒ huō

-

- J

- jí jì jǐ jī

- jiá jià jiǎ jiā

- jiàn jiǎn jiān

- jiàng jiǎng jiāng

- jiáo jiào jiǎo jiāo

- jié jiè jiě jiē

- jìn jǐn jīn

- jìng jǐng jīng

- jiǒng

- jiù jiǔ jiū

- jú jù jǔ jū

- juàn juǎn juān

- jué juè juē

- jùn jūn

-

- K

- kǎ kā

- kài kǎi kāi

- kàn kǎn kān

- káng kàng kāng

- kào kǎo kāo

- ké kè kě kē

- kēi

- kěn

- kēng

- kòng kǒng kōng

- kòu kǒu kōu

- kù kǔ kū

- kuà kuǎ kuā

- kuài kuǎi

- kuǎn kuān

- kuáng kuàng kuāng

- kuí kuì kuǐ kuī

- kùn kǔn kūn

- kuò

-

- L

- la lá là lǎ lā

- lái lài

- lán làn lǎn

- láng làng lǎng lāng

- láo lào lǎo lāo

- le lè lē

- léi lèi lěi lēi

- léng lèng lěng

- lí lì lǐ lī

- liǎ

- lián liàn liǎn

- liáng liàng liǎng

- liáo liào liǎo liāo

- lie lié liè liě liē

- lín lìn lǐn līn

- líng lǐng lìng

- liú liù liǔ liū

- lo

- lóng lǒng

- lou lóu lòu lǒu lōu

- lu lú lù lǔ lū

- lǘ lǜ lǚ

- luán luàn luǎn

- lüè

- lún lùn lūn

- luo luó luò luǒ luō

-

- M

- ma má mà mǎ mā

- mái mài mǎi

- mán màn mǎn mān

- máng mǎng māng

- máo mào mǎo māo

- me

- méi mèi měi

- mén mèn mēn

- méng mèng měng mēng

- mí mì mǐ mī

- mián miàn miǎn

- miáo miào miǎo miāo

- miè miē

- mín mǐn

- míng mìng mǐng

- miù

- mó mò mǒ mō

- móu mǒu mōu

- mù mǔ

-

- N

- na ná nà nǎ

- nài nǎi

- nán nàn nǎn nān

- nang náng nàng nǎng nāng

- náo nào nǎo nāo

- ne né nè

- nèi něi

- nèn

- néng

- ní nì nǐ nī

- nián niàn niǎn niān

- niáng niàng

- niào niǎo

- niè niē

- nín

- níng nìng

- niú niù niǔ niū

- nóng nòng

- nòu

- nú nù nǔ

- nǜ nǚ

- nuǎn

- nüè

- nuó nuò

-

- O

- ó ò ō

- òu ǒu ōu

-

- P

- pá pà pā

- pái pài pāi

- pán pàn pān

- páng pàng pāng

- páo pào pǎo pāo

- péi pèi pěi pēi

- pén pēn

- péng pèng pěng pēng

- pí pì pǐ pī

- pián piàn piān

- piáo piào piǎo piāo

- piě piē

- pín pìn pǐn pīn

- píng pīng

- po pó pò pǒ pō

- póu pōu

- pú pù pǔ pū

-

- Q

- qi qí qì qǐ qī

- qiá qià qiā

- qián qiàn qiǎn qiān

- qiáng qiàng qiǎng qiāng

- qiáo qiào qiǎo qiāo

- qié qiè qiě qiē

- qín qìn qǐn qīn

- qíng qìng qǐng qīng

- qióng

- qiú qiū

- qú qù qǔ qū

- quán quàn quǎn quān

- qué què quē

- qún qūn

-

- R

- rán rǎn

- ráng ràng rǎng rāng

- ráo rào rǎo

- rè rě

- rén rèn rěn

- réng rēng

- rì

- róng rǒng

- róu ròu

- rú rù rǔ

- ruǎn

- ruí ruì ruǐ

- rùn

- ruò

-

- S

- sà sǎ sā

- sài sāi

- sàn sǎn sān

- sàng sǎng sāng

- sào sǎo sāo

- sè

- sēn

- sēng

- shá shà shǎ shā

- shài shāi

- shàn shǎn shān

- shang shàng shǎng shāng

- sháo shào shǎo shāo

- shé shè shě shē

- shén shèn shěn shēn

- shéng shèng shěng shēng

- shi shí shì shǐ shī

- shòu shǒu shōu

- shú shù shǔ shū

- shuà shuǎ shuā

- shuài shuǎi shuāi

- shuàn shuān

- shuǎng shuāng

- shuí shuì shuǐ

- shùn shǔn

- shuò shuō

- sì sǐ sī

- sòng sǒng sōng

- sòu sǒu sōu

- sú sù sū

- suàn suān

- suí suì suǐ suī

- sǔn sūn

- suo suǒ suō

-

- T

- ta tà tǎ tā

- tái tài tǎi tāi

- tán tàn tǎn tān

- táng tàng tǎng tāng

- táo tào tǎo tāo

- tè

- téng tēng

- tí tì tǐ tī

- tián tiǎn tiān

- tiáo tiào tiǎo tiāo

- tiè tiě tiē

- tíng tǐng tīng

- tóng tòng tǒng tōng

- tou tóu tòu tōu

- tú tù tǔ tū

- tuán tuān

- tuí tuì tuǐ tuī

- tún tùn tǔn tūn

- tuó tuò tuǒ tuō

-

- W

- wá wà wǎ wā

- wài wǎi wāi

- wán wàn wǎn wān

- wáng wàng wǎng wāng

- wéi wèi wěi wēi

- wén wèn wěn wēn

- wèng wěng wēng

- wò wǒ wō

- wú wù wǔ wū

-

- X

- xí xì xǐ xī

- xiá xià xiā

- xián xiàn xiǎn xiān

- xiáng xiàng xiǎng xiāng

- xiáo xiào xiǎo xiāo

- xié xiè xiě xiē

- xìn xīn

- xíng xìng xǐng xīng

- xióng xiōng

- xiù xiǔ xiū

- xu xú xù xǔ xū

- xuán xuàn xuǎn xuān

- xué xuè xuě xuē

- xún xùn xūn

-

- Y

- ya yá yà yǎ yā

- yán yàn yǎn yān

- yáng yàng yǎng yāng

- yáo yào yǎo yāo

- yé yè yě yē

- yí yì yǐ yī

- yín yìn yǐn yīn

- yíng yìng yǐng yīng

- yo yō

- yóng yòng yǒng yōng

- yóu yòu yǒu yōu

- yú yù yǔ yū

- yuán yuàn yuǎn yuān

- yuè yuē

- yún yùn yǔn yūn

-

- Z

- zá zǎ zā

- zài zǎi zāi

- zán zàn zǎn zān

- zàng zāng

- záo zào zǎo zāo

- zé zè

- zéi

- zèn zěn

- zèng zēng

- zhá zhà zhǎ zhā

- zhái zhài zhǎi zhāi

- zhàn zhǎn zhān

- zhàng zhǎng zhāng

- zháo zhào zhǎo zhāo

- zhe zhé zhè zhě zhē

- zhèn zhěn zhēn

- zhèng zhěng zhēng

- zhí zhì zhǐ zhī

- zhòng zhǒng zhōng

- zhóu zhòu zhǒu zhōu

- zhú zhù zhǔ zhū

- zhuǎ zhuā

- zhuài

- zhuàn zhuǎn zhuān

- zhuàng zhuāng

- zhuì zhuī

- zhǔn zhūn

- zhuó zhuō

- zì zǐ zī

- zòng zǒng zōng

- zòu zǒu zōu

- zú zǔ zū

- zuàn zuǎn zuān

- zuì zuǐ

- zūn

- zuo zuó zuò zuǒ zuō

-


Copyright © brucca 中德桥